راه اندازی یک سایت یا WebSite به عبارتی صفحه ایی همیشه آنلاین و در دسترس همه کاربران جهان اصولی دارد مانند طراحی و ساخت و تولید یک خودرو که از ریزترین پیچ تا درشت ترین قطعه مورد ارزیابی، بررسی، طراحی و برنامه ریزی قرار میگیرد، بی توجهی بسیاری از افراد در راه اندازی سایت منجر به از دست رفتن سرمایه و مهمتر از همه سوختن وقت شما میشود، طرح ریزی یا به عبارتی اصولگرا بودن در طراحی وب و دیزاین آن میتواند منجر به شکوفایی مالی و ایجاد انگیزه در شما برای ادامه کار باشد ، متسفانه از هر 5 سایتی که ساخته میشود کمتر از 6 ماه 3 مورد آن خاموش یا از دسترس خارج میشود! دلیل عمده آن هم عدم برنامه ریزی برای است و نه چیزی دیگر...

...[ادامه مطلب]