پرداخت آنلاین

از این بخش کاربران عزیز پس از توافق با ما میتوانند مبالغ خود را به صورت های مختلف از هر طریقی که مایل باشند واریز کنند، مسلماً پس از ورایز وجه مراتب را خدمت اینجانب اطلاع رسانی فرمایید، بدیهی است پس از واریز وجهه یا پیش از واریز وجهه عدم هماهنگی با اینجانب شامل استرداد وجهه به کاربر نخواهد شد.

نکته مهم: پیش از واریز هرگونه وجه هماهنگی لازم را از طریق یکی از راه های ارتباطی به عمل آورید.


شماره حساب: 330180047529001

شماره کارت: 6274121173963844

شناسه شبا: IR350550330180004752900001

به نام سعید رضایی